Myndighet inte nöjd med kommunens åtgärder

Skolinspektionen är inte med hur Lunds kommun försökt undervisa en omotiverad grundskoleelev.

Bland annat anser man att eleven inte fått tillräckligt med lärarledd undervisning.

Eleven har haft hög frånvaro från sin skola. I somras krävde därför Skolinspektionen en redovisning av Lunds kommun av vad man avser att göra för att eleven ska få den utbildning hen har rätt till.

I höstas kom elevens vårdnadshavare och skolan överens om att eleven istället skulle få undervisning på distans, undervisning motsvarande 40 procent av den tid eleven skulle ha varit i skolan. I redovisningen till Skolinspektionen skriver kommunens handläggare att distansutbildningen var en kompromiss ”utifrån vårdnadshavarens önskemål och då det av olika skäl inte var möjligt att genomföra undervisning genom att skolpersonal besökte X i hemmet.”

Rektorn på elevens skola har dock kommit fram till att eleven inte nått målet om 40 procents undervisning, blott 10-15 procent. Skolan har försökt få till stånd en utökad studietakt men ”hemmet” har inte velat det. Däremot har familjen sagt ja till ett eleven ska introduceras på en specialskola istället under våren.

På Skolinspektionen är man inte nöjd med åtgärderna. Distansundervisningen har troligen – delvis – varit bra för eleven, men samtidigt är det mindre bra att undervisningen inte varit lärarledd.
”Att detta sker är av extra stor vikt för en elev som under så lång tid stått utan skolgång och som utredningen att döma visar låg motivation för skolarbete”, skriver Skolinspektionens handläggare i beslutet.

Och även om det inte varit möjligt att ge undervisning i hemmet så är huvudmannen, skolan och kommunen, ändå tvungna att försöka undervisa på annan plats.
Senast den 27 april ska kommunen ha vidtagit åtgärder så att eleven kan få utbildning.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation