Vesljungasjön i Osby med utvidgat strandskydd. Foto: Arkiv

Strand­skyd­det tolkas för stel­bent

Opinion I lör­dags kun­de Norra Skåne be­rät­ta att i Osby kom­mun kom­mer de fles­ta sjö­ar att få ut­vid­gat strand­skydd till 300 me­ter.

Ty­värr är Osby in­get un­dan­tag i Skåne.
Ge­ne­rellt är strand­skyd­det vid sjö­ar och vat­ten­drag 100 me­ter. Men läns­sty­rel­ser­na har möj­lig­het att be­slu­ta om ut­vid­gat strand­skydd om det är mo­ti­ve­rat med hän­syn till det rör­li­ga fri­lufts­li­vet el­ler växt- och djur­li­vet.

Ef­ter­som strand­skyd­det va­rit i stort sett oför­änd­rat se­dan 1975 be­stäm­de Alliansregeringen att det ut­vid­ga­de strand­skyd­det till 300 me­ter skul­le om­prö­vas. För att det ska gäl­la i fort­sätt­ning­en mås­te läns­sty­rel­ser­na göra en ny pröv­ning och fat­ta nya be­slut. Syf­tet var att möj­lig­gö­ra en mer flex­i­bel tillämp­ning av reg­ler­na.
Men många läns­sty­rel­ser­ har inte lyss­nat till re­ger­ing­en. Tvärt­om har i många fall strand­skyd­det ut­ö­kats vid sjö­ar och vat­ten­drag, trots att det är myc­ket tvek­samt om det är mo­ti­ve­rat med hän­syn till det rör­li­ga fri­lufts­li­vet el­ler till växt- och djur­li­vet.

I Skåne hör läns­sty­rel­sen till dem som går emot re­ger­ing­ens in­ten­tio­ner, trots att den som stat­lig myn­dig­het är skyl­dig att föl­ja di­rek­tiv. På sin hem­si­da för­kla­rar läns­sty­rel­sen att om­rå­den med ut­vid­gat strand­skydd kom­mer att öka med en tred­je­del, från 132 till 181 kva­drat­ki­lo­me­ter.
Att läns­sty­rel­sen an­ser att det även i en lands­bygds­kom­mun som Osby är nöd­vän­digt att läg­ga en död hand över möj­lig­he­ter till byg­gan­de i så sto­ra de­lar av kommunen är upp­se­en­de­väc­kan­de.

I stör­re stä­der som Mal­mö och Hel­sing­borg byggs all­de­les in­till stran­den. Ex­em­pel­vis för­la­des bo­mäs­sor­na i både Hel­sing­borg på 1990-ta­let och Mal­mö på 2000-ta­let till om­rå­den all­de­les in­till Öre­sund.
Att byg­ga nära vatt­net ses som en vik­tig ut­veck­lings­möj­lig­het för stä­der­na, Att det blir möj­ligt byg­ger på att det finns gam­la pla­ner och i många fall be­fint­lig be­byg­gel­se, men skill­na­den i be­döm­ning mel­lan de ex­pan­si­va or­ter­na och lands­bygds­kom­mu­ner där det i fle­ra fall finns fler sjö­ar än in­vå­na­re är ändå upp­se­en­de­väc­kan­de.

Läns­sty­rel­sen i Skåne är hel­ler inte en­sam om att gå emot re­ger­ing­ens in­ten­tio­ner ge­nom att ut­ö­ka om­rå­de­na med ut­vid­gat strand­skydd istäl­let för att lät­ta på reg­ler­na och se mer flex­i­belt på möj­lig­he­ter­na. Men i Hal­land har det ut­vid­ga­de strand­skyd­det upp­hävts för någ­ra sjö­ar el­ler de­lar strän­der­na. Där har läns­sty­rel­sen bland an­nat ta­git hän­syn till kom­mu­ner­nas över­sikts­pla­ner. Det vi­sar att det finns möj­lig­he­ter att se mer flex­i­belt på re­gel­ver­ket än läns­sty­rel­sen i Skåne gör. Trots det har läns­sty­rel­sens be­slut över­kla­gats i fem av de sex hal­länds­ka kom­mu­ner­na.

Att havs­stran­den be­hö­ver skyd­das är det få som har in­vänd­ning­ar emot. Men att så många sjö­ar i in­lan­det mås­te be­läg­gas med an­vänd­nings­för­bud är orim­ligt.
Dess­utom är läns­sty­rel­sens mo­ti­ver­ing för­vå­nan­de. Det hand­lar inte om lag­stift­ning­ens krav utan om att ”an­de­len al­le­mans­rätts­lig mark är lägst i lan­det i Skåne”.
Att en viss an­del av strän­der­na ska vara skyd­da­d finns inte i la­gen. Det är ett helt ir­re­le­vant ar­gu­ment ut­ifrån lag­stift­ning­en. Det in­ne­bär att by­rå­kra­ter­na på läns­sty­rel­sen inte bara fat­tat be­slut utan hän­syn till hela lä­nets ut­veck­lings­möj­lig­he­ter utan ock­så utan att föl­ja lag­stift­ning­en.

Nu kom­mer en stor del av läns­sty­rel­sernas ut­vidg­nings­be­slut att prö­vas av re­ger­ing­en till följd av över­kla­gan­den. På grund av de många över­kla­gan­de­na – det gäl­ler mer än var tred­je kom­mun. – kom­mer det att ta tid. Inga be­slut av re­ger­ing­en vän­tas förr­än näs­ta år.
Re­ger­ing­en mås­te ge nya, tyd­li­ga­re di­rek­tiv till läns­sty­rel­ser­na. Strand­skyd­det ska tilläm­pas med flex­i­bi­li­tet – inte by­rå­kra­tiskt stel­bent.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation