Unikt om­fat­tan­de kri­tik från enigt KU

Opinion Sex stats­råd och dess­utom stats­mi­nis­tern får kri­tik av ett enigt Kon­sti­tu­tions­ut­skott.

Även de egna le­da­mö­ter­na kri­ti­se­rar allt­så röd­grö­na mi­nist­rar.
Det hän­der då och då att nå­got stats­råd för kri­tik av en enig riks­dag. Men det är inte van­ligt. Att sex stats­råd får kri­tik av samt­li­ga par­ti­ers le­da­mö­ter i KU har nog ald­rig hänt för­ut.
Visst kan man säga, som Ekots To­mas Ram­berg, att S- och MP-le­da­mö­ter­na av tak­tis­ka skäl för att mild­ra kri­ti­ken gått med på att pric­ka sina egna stats­råd.

Det är ändå all­var­lig kri­tik som rik­tas mot fle­ra stats­råd för bris­ter i be­red­ning­en av ären­den, till ex­em­pel er­kän­nan­det av Pa­le­sti­na (Löfven och Wall­ström) och för­sla­get att av­skaf­fa la­gen om vård­val (Wick­ström). I någ­ra and­ra fall är kri­ti­ken mind­re all­var­lig, som Buchts miss att in­for­me­ra riks­da­gen om den ned­lag­da rös­ten om GMO-pro­duk­ter i en EU-kom­mit­té och att Ka­plan till­sat­te sam­ord­na­re om Brom­ma någ­ra tim­mar in­nan riks­da­gen skul­le be­hand­la frå­gan, lik­som Rom­sons miss i ar­bets­be­skriv­ning­en för sin stats­sek­re­te­ra­re. Hell­mark Knuts­sons för­slag som om ned­lägg­ning av Me­del­havs­mu­se­et sköt­tes inte hel­ler rätt.

Trots de många prick­ning­ar­na lär inte KU-kri­ti­ken och riks­dags­be­slu­tet se­na­re få nå­gon prak­tisk be­ty­del­se. Men re­ger­ing­en blir ändå hi­sto­risk som den mest kri­ti­se­ra­de av en enig riks­dag. Det vi­sar på nytt hur oför­be­redd på att re­ge­ra som Löfven var.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation