Under en rundvandring på Barsebäcksverket får man både se reaktorhall och turbinhall. Eftersom verket inte längre är igång kan guiden tala i normal samtalston. Besökarna får låna en ficklampa och titta in i det enorma turbinutrymmet.
Trots förra årets varma sommar blev det rekord i antalet besökare på Barsebäcksverket. Tio år efter nedläggningen är människor fortfarande nyfikna anläggningen. I år har man kvällsöppet två kvällar i veckan. Foto: Claes Hall
När kärn­kraft­ver­ket var i gång släpp­tes 50 ku­bik­me­ter kyl­vat­ten i mi­nu­ten ut som var 10 gra­der var­ma­re än havs­vatt­net. Det var ett po­li­tiskt be­slut att inte an­vän­da ener­gin. Den enda mil­jö­mäs­si­ga kon­se­kven­sen det led­de till var att medelhavsfisk eta­ble­ra­de sig i Öre­sund, näm­li­gen den tjock­läp­pa­de mul­ten.
Åker man utomlands vet folk vad Barsebäck är, säger Elin Luedtke från Hofterup som påbörjar sin energiingenjörsutbildning i höst. Hon tog med sig Herman Söderby från Sigtuna på visningen.
Reaktorhallen ligger ungefär femtio meter upp i luften.
Vid skogränsen får alla dra på sig överdragsskor och sedan sätta på sig vita rockar och hjälm.
Guiden Christer Jönsson förklarar hur vattnet i anläggningen kyls med havsvatten.
Jens Rönnow är underhållschef på kärnkraftverket. Det var hans pekfinger som stoppade den första anläggningen 1999.

Kärn­kraft­ver­ket har bli­vit ett fa­mil­je­nö­je

Bar­se­bäck Trots att det är 10 år se­dan Bar­se­bäcks­ver­ket stäng­des har in­tres­set för att gå gui­da­de vis­ning­ar inte sval­nat. Tvärt­om. Som­mar­kväl­lar­nas pro­me­na­der för fa­mil­jer och korv­grill­ning har fått ut­ö­kas.
Re­dan in­nan Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk togs i drift bör­ja­de vis­ning­ar av an­lägg­ning­en.
Guid­ning­ar har så­le­des skett i över fyr­tio år, men de se­nas­te årens vis­ning­ar är myc­ket spe­ci­el­la av fle­ra skäl.
Det hand­lar inte bara om att vi slip­per bull­ret tur­bin­hal­len. Det har med sam­hälls­ut­veck­ling­en att göra.

q Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk har fle­ra ju­bi­le­er i år. De vik­ti­gas­te är att det är fyr­tio år se­dan kärn­kraft­ver­ket togs i drift och att det är tio år se­dan det helt togs ur bruk.
q Men hi­sto­ri­en om Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk har na­tur­ligt­vis en läng­re hi­sto­ria än så. En vik­tig mil­stol­pe är 1965 då gre­ve Ian Ha­mil­ton sål­de mark till Syd­kraft där an­lägg­ning­en skul­le byg­gas. Det är allt­så fem­tio år se­dan i år.
q Byg­gan­det sker un­der fle­ra år och strax ef­ter nyår 1975 för­ses den förs­ta re­ak­torn med bräns­le.
q Den 15 maj 1975 kloc­kan 21.43 le­ve­re­ras den förs­ta elen från re­ak­tor 1. So­fia hade namns­dag den­na dag, var­för re­ak­torn kal­las just det­ta. Re­ak­tor 2 kal­las Bengt, ef­ter­som den togs i bruk på Bengt-da­gen den 21 mars 1977.
q När an­lägg­ning­en var i full drift ar­be­ta­de 450 per­so­ner i den fas­ta or­ga­ni­sa­tio­nen. Som­mar­tid äg­na­de man sig åt byte av kärn­bräns­le och un­der­håll. Då kun­de upp­emot tu­sen per­so­ner vara verk­sam­ma i an­lägg­ning­en var­je dygn, oli­ka ent­re­pre­nö­rer allt­så in­räk­na­de.
q Den förs­ta re­ak­torn togs ur drift den 30 no­vem­ber 1999. Den and­ra re­ak­torn togs ur drift den 31 maj 2005. Bäs­ta pro­duk­tions­år för an­lägg­ning­en var fak­tiskt det sis­ta.
q I dag ar­be­tar om­kring 200 per­so­ner på an­lägg­ning­en, vil­ket in­klu­de­rar skydds­vak­ter, in­for­ma­tion och hela den or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med slut­av­veck­ling­en. Att riva en an­lägg­ning görs näm­li­gen inte i en hand­vänd­ning.
q Många und­rar var­för man inte re­dan ri­vit an­lägg­ning­en, men slut­för­var­ing­en på Fors­mark mås­te bli klar. Den är be­räk­nad till 2023.
q Om­kring 6 pro­cent av an­lägg­ning­en be­rörs av slut­för­var­ing­en, främst den enor­ma re­ak­tor­tan­ken. Res­ten av bygg­na­den ska kun­na ri­vas som vil­ken bygg­nad som helst och kom­mer att bli åter­fyll­nad.
q Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk be­räk­nas vara bor­ta år 2030, om allt går en­ligt pla­ner­na.
q In­ci­den­ter har det va­rit någ­ra på Bar­se­bäcks­ver­ket, men bara en som kan klas­sas som olyc­ka.
q År 1979, sam­ma år som Harrisburgolyckan in­träf­fa­de, drab­ba­des Bar­se­bäck av ett generatorhaveri och en ol­je­brand i ge­ne­ra­tor­hal­len. Ingen ska­da­des och an­lägg­ning­en kun­de tas i bruk ef­ter åtta må­na­der.
q De­mon­stra­tio­ner har det va­rit många ge­nom åren. År 1999 var en­ligt gui­den Chris­ter Jöns­son den störs­ta, då Green­peace tog sig in på om­rå­det och veck­la­de ut ban­de­rol­ler med or­det stäng­nings­tid på dans­ka.
q Bar­se­bäck Kraft ar­ran­ge­rar gui­da­de vis­ning­ar för grup­per året om. Som­mar­tid an­pas­sar man sig för tu­ris­ter­na och hål­ler öp­pet på in­for­ma­tions­cent­ret mån­dag till fre­dag.
q För att gå den sto­ra gui­da­de tu­ren krävs att man är minst 14 år och har god­känd le­gi­ti­ma­tion. För­an­mä­lan krävs lik­som full rör­lig­het. An­lägg­ning­en är inte han­di­kapp­an­pas­sad.
q Har man mind­re barn el­ler har lite svårt att röra sig kan som­mar­pro­me­na­der­na vara ett al­ter­na­tiv. Då går man utan­för an­lägg­ning­en och ser kon­troll­rum­met.
q Ons­da­gar och tors­da­gar ges kvälls­vis­ning­ar och ef­ter­åt kan man gril­la korv.

– Ef­ter ter­ror­at­tac­ker­na den 11 sep­tem­ber 2001 har det bli­vit svå­ra­re att tit­ta på den här ty­pen av an­lägg­ning­ar, sä­ger Ma­ria Taranger, in­for­ma­tions­an­sva­rig på Bar­se­bäck krafts In­fo­cen­ter. Vi har en unik möj­lig­het då vi inte längre är i drift.
Kärn­bräns­let togs dessutom bort från an­lägg­ning­en 2006.
Men för den skull ska man inte in­bil­la sig att sä­ker­hets­ru­ti­ner­na är slap­pa. Tvärt­om. Bar­se­bäcks­ver­ket är ett skydds­ob­jekt och alla av­krävs le­gi­ti­ma­tion och man mås­te vara minst 14 år. Väs­kor får ej tas in. Mo­bil­te­le­fo­ner mås­te vara av­stäng­da, och nej, det räc­ker inte med flygplansläge. Mo­bil­te­le­fo­ner är ju ock­så ka­me­ror och bil­der är för­bjud­na att ta. För­ut­om för Skåns­kan, som i för­väg har be­gärt fotograferingstillstånd och fått okey.

Men trots alla reg­ler är det väl­digt av­slapp­nat och ro­ligt att gå en gui­dad vis­ning. De förs­ta skrat­ten får vi utan­för an­lägg­ning­en.
Bar­se­bäcks­ver­kets si­lu­ett är be­römd. Men hur många har fun­de­rat på var­för bygg­na­den är grå?
Gui­den Chris­ter Jöns­son be­rät­tar att kärn­kraft­ver­ket ri­ta­des av två Stockholmsarkitekter, som vil­le att bygg­na­den skul­le smäl­ta in i land­ska­pet och med him­len.
– De kan knap­past ha va­rit här en så­dan här dag, sä­ger Chris­ter Jöns­son och pe­kar upp mot den klar­blå him­len.
Näs­ta ut­ma­ning är att hål­la sig för skratt vid kärn­krafts­an­lägg­ning­ens sko­gräns. In­nan vi hop­par över en bänk mås­te vi dra på oss sockiplastliknande över­drags­skor som går ända upp till knä­vec­ken. Vi får vit rock och hjälm.
Vår gui­de för­kla­rar att just nu bru­kar han säga att det är tur att det är fo­to­för­bud, men det gäl­ler ju inte i dag när Skåns­kan är med. En man med shorts tit­tar ner på sina jättesockor och hå­ri­ga be­n och gap­skrat­tar.
De många skrat­ten till trots är guid­ning­en på Bar­se­bäck 1,5 tim­me fylld av fak­ta. Vi får lära oss hur en kärn­krafts­re­ak­tor fun­ge­rar. Vi får åka upp 50 me­ter och tit­ta ner i re­ak­tor­hal­len.

Vat­ten är vik­tigt. Det an­vänds inte bara som bä­ra­re av ener­gi och som kyl­me­del i kärnkraftssystemet. Det kan även an­vän­das som skydd så att människor inte får strålning. När bräns­le­sta­var skul­le by­tas sänk­tes de an­vän­da sta­var­na långt ner i en bas­säng där de fick lig­ga ett år in­nan de trans­por­te­ra­des till slut­för­var­ing.
En van­lig frå­ga är var­för Bar­se­bäck inte rivs. Sva­ret är att man vän­tar på slut­för­var­ing­en för de sex pro­cent av bygg­na­den som är ra­dio­ak­tiv.
– Vi räk­nar med att slut­för­var­ing­en ska vara klar 2023, sä­ger Chris­ter Jöns­son. Se­dan är det fem till sju års riv­ning.
Så­le­des har man mind­re än tio år på sig att gå en gui­dad vis­ning. Och många tar chan­sen.
– För­ra året hade vi 4 000 be­sö­ka­re vil­ket är myc­ket med tan­ke på den be­man­ning vi har, sä­ger Ma­ria Taranger.

q Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk har fle­ra ju­bi­le­er i år. De vik­ti­gas­te är att det är fyr­tio år se­dan kärn­kraft­ver­ket togs i drift och att det är tio år se­dan det helt togs ur bruk.
q Men hi­sto­ri­en om Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk har na­tur­ligt­vis en läng­re hi­sto­ria än så. En vik­tig mil­stol­pe är 1965 då gre­ve Ian Ha­mil­ton sål­de mark till Syd­kraft där an­lägg­ning­en skul­le byg­gas. Det är allt­så fem­tio år se­dan i år.
q Byg­gan­det sker un­der fle­ra år och strax ef­ter nyår 1975 för­ses den förs­ta re­ak­torn med bräns­le.
q Den 15 maj 1975 kloc­kan 21.43 le­ve­re­ras den förs­ta elen från re­ak­tor 1. So­fia hade namns­dag den­na dag, var­för re­ak­torn kal­las just det­ta. Re­ak­tor 2 kal­las Bengt, ef­ter­som den togs i bruk på Bengt-da­gen den 21 mars 1977.
q När an­lägg­ning­en var i full drift ar­be­ta­de 450 per­so­ner i den fas­ta or­ga­ni­sa­tio­nen. Som­mar­tid äg­na­de man sig åt byte av kärn­bräns­le och un­der­håll. Då kun­de upp­emot tu­sen per­so­ner vara verk­sam­ma i an­lägg­ning­en var­je dygn, oli­ka ent­re­pre­nö­rer allt­så in­räk­na­de.
q Den förs­ta re­ak­torn togs ur drift den 30 no­vem­ber 1999. Den and­ra re­ak­torn togs ur drift den 31 maj 2005. Bäs­ta pro­duk­tions­år för an­lägg­ning­en var fak­tiskt det sis­ta.
q I dag ar­be­tar om­kring 200 per­so­ner på an­lägg­ning­en, vil­ket in­klu­de­rar skydds­vak­ter, in­for­ma­tion och hela den or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med slut­av­veck­ling­en. Att riva en an­lägg­ning görs näm­li­gen inte i en hand­vänd­ning.
q Många und­rar var­för man inte re­dan ri­vit an­lägg­ning­en, men slut­för­var­ing­en på Fors­mark mås­te bli klar. Den är be­räk­nad till 2023.
q Om­kring 6 pro­cent av an­lägg­ning­en be­rörs av slut­för­var­ing­en, främst den enor­ma re­ak­tor­tan­ken. Res­ten av bygg­na­den ska kun­na ri­vas som vil­ken bygg­nad som helst och kom­mer att bli åter­fyll­nad.
q Bar­se­bäcks kärn­kraft­verk be­räk­nas vara bor­ta år 2030, om allt går en­ligt pla­ner­na.
q In­ci­den­ter har det va­rit någ­ra på Bar­se­bäcks­ver­ket, men bara en som kan klas­sas som olyc­ka.
q År 1979, sam­ma år som Harrisburgolyckan in­träf­fa­de, drab­ba­des Bar­se­bäck av ett generatorhaveri och en ol­je­brand i ge­ne­ra­tor­hal­len. Ingen ska­da­des och an­lägg­ning­en kun­de tas i bruk ef­ter åtta må­na­der.
q De­mon­stra­tio­ner har det va­rit många ge­nom åren. År 1999 var en­ligt gui­den Chris­ter Jöns­son den störs­ta, då Green­peace tog sig in på om­rå­det och veck­la­de ut ban­de­rol­ler med or­det stäng­nings­tid på dans­ka.
q Bar­se­bäck Kraft ar­ran­ge­rar gui­da­de vis­ning­ar för grup­per året om. Som­mar­tid an­pas­sar man sig för tu­ris­ter­na och hål­ler öp­pet på in­for­ma­tions­cent­ret mån­dag till fre­dag.
q För att gå den sto­ra gui­da­de tu­ren krävs att man är minst 14 år och har god­känd le­gi­ti­ma­tion. För­an­mä­lan krävs lik­som full rör­lig­het. An­lägg­ning­en är inte han­di­kapp­an­pas­sad.
q Har man mind­re barn el­ler har lite svårt att röra sig kan som­mar­pro­me­na­der­na vara ett al­ter­na­tiv. Då går man utan­för an­lägg­ning­en och ser kon­troll­rum­met.
q Ons­da­gar och tors­da­gar ges kvälls­vis­ning­ar och ef­ter­åt kan man gril­la korv.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation