Vid Dödisgropen har 80 fågelarter registrerats sedan 2014. Här finns även större och mindre vattensalamander och bantistel. Oron är stor över hur området kommer att påverkas om det byggs en ny väg strax intill. Många Barabor har ställt sig bakom förslaget att skapa ett park- och naturområde kring gropen.
Många Barabor vill inte bygga en bilväg här vid Skammarpsvägen utan en gång- och cykelväg i stället.

Många vill stoppa ny väg vid Bara backar

bara Många Barabor tycker att Bara exploateras för hårt i planförslaget med 240 nya bostäder på Bara backar.
Fyra samfälligheter har gått ihop och föreslår bland annat att ringvägen för bilar slopas och att ett naturområde skapas för att ge bättre skydd åt både barn och miljö.

Tiden för att yttra sig om detaljplanen har gått ut. Länsstyrelsen har bett om förlängd tid på grund av att det är semestertider. Länsstyrelsen kommer också att remittera planhandlingarna till Malmö stad på grund av planens omfattning och närheten till Malmö. Länsstyrelsen räknar med att kunna ha sitt yttrande klart i mitten av augusti.
När länsstyrelsen yttrade sig i samrådsskedet för två år sedan tyckte man att planen borde anpassas bättre till landskapets naturgliga förutsättningar. Länsstyrelsen ansåg också att den förslagna bebyggelsen kunde skada riksintresset för naturvård.
Detaljplanen som varit utställd går ut på att exploatera den västra delen av Bara med både nya bostäder och förskola med plats för 160 barn.

En ny huvudgata ska ansluta till Joachim Becks gata. De fyra samfälligheterna, Grannklubben, Tisteln, Skammarp och Spångholmen, har gjort en mycket noggrann genomgång av planförslaget och lagt till sina egna kommentarer. Detta har mynnat ut i tre medborgarförslag som alla samfälligheterna står bakom. De uppger också att deras förslag stöttas av föreningen Värby villastad, Barapartiet och många andra Barabor som skrivit på de namnlistor som cirkulerat.

De tre medborgarförslagen går i korthet ut på att skapa ett park- och naturområde kring Dödisgropen, förlänga Skammarpsvägen med en gång- och cykelväg istället för en bilväg och att skapa en gc-väg och gästparkeringar längs Skammarpsvägen.
”Vi vill göra Bara backoch Svedala kommun till ett gott exempel och ett föredöme där natur och exploatering kan gå hand i hand.”
Man poängterar också att det är positivt att Bara växer men att större hänsyn måste visas till områdets höga naturvärden. Förflyttning till fots och med cykel måste prioriteras istället för bil.

Två andra Barabor som yttrat sig om planen är också kritiska till den nya genomfartsleden.
”Bara är så pass litet att man kan transportera sig inom Bara till fots eller med cykel. Väldigt få behöver snabbt kunna köra bil mellan nya Bara backar och äldre delen av Bara”, konstaterar paret i sitt yttrande.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation