Karlfälts gård i Kykoköpinge som Trelleborgs kommun vill riva. I stället vill man bygga ett LSS-boende för barn på tomten.

Gård ska rivas för att bygga nytt boende

KYRKOKÖPINGE Motståndet mot planerna på att riva Karlfälts gård växer.
Trelleborgs kommun står dock fast vid sitt beslut men utesluter inte att själva boningshuset kan bevaras.

Trelleborgs kommun köpte gården 1970. Familjen som ägde gården tidigare har fått bo kvar i alla år men är nu uppsagd från hyreskontraktet. De måste ha flyttat senast den 31 augusti.
I dagarna blev det klart att länsstyrelsen inte anser att det kulturhistoriska värdet för gården är så högt att den bör förklaras som byggnadsminne.

Trelleborgs kommun har fått rivningslov för gården och arbetena kommer att inledas under hösten. Att många är motståndare till att riva gården ändrar ingenting.
– Vi kommer att hantera ärendet varsamt och inleda en dialog med berörda hur vi ska kunna göra det här på bästa sätt. Jag skulle tro att man börjar riva gårdens övriga byggnader och tar själva boningshuset sist, berättar Mats Linderholm som är chef för serviceförvaltningen i Trelleborg.
Det är den förvaltningen som driver ärendet eftersom det ska byggas ett nytt LSS-boende för barn på tomten. Fastigheten är i ett stort behov av underhåll och Trelleborgs kommun har inga planer på att renovera den istället. Beslutet om rivning står fast.

– Det är kommunens uppgift att tillgodose olika behov som finns i kommunen. Serviceförvaltningen utför de uppdrag som kärnverksamheten, i detta fall socialförvaltningen, beställer, fortsätter Mats Linderholm.
– I det här fallet valde vi att ansöka om rivningslov och vara öppna med vad som var vår avsikt. Eftersom fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område hade vi inte behövt göra det.
Tidigare har man talat om att riva samtliga byggnader. Det är dock inte helt uteslutet att en del av gården kan bevaras.

– Det hus som ska uppföras på platsen ska byggas i en stil som passar omgivningen. Om vi på något sätt kan göra detta och även införliva boninghuset går inte att bedöma förrän vi har full tillgång till fastigheten, avslutar Mats Linderholm.

Den tidigare ägaren har velat köpa gården men eftersom Trelleborgs kommun anser sig behöva fastigheten har man sagt nej. Vid en eventuell försäljning hade det krävts ett anbudsförfarande.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation