Oroligt på gruppboende

Hörby En av brukarna på ett gruppboende i Hörby kommun tog sig in i en medboendes lägenhet. Personalen lyckades inte få ut personen och det gick så långt att polis fick kallas till platsen.
Nu görs en lex Sarah-anmälan och Inspektionen för vård och omsorg har utrett ärendet.

Det var den 19 april 2015 som en av brukarna på ett gruppboende i Hörby kommun gjorde intrång i en medboendes lägenhet. Personalen försökte då få ut personen men utan resultat.

Med pedagogiska metoder försökte personalen att få personen att lämna lägenheten men de lyckades inte. Den boende blev orolig av den stressade situationen och fick ett allt mer utåtagerande beteende.
För att förhindra slag och risk för skada beslöt sig personelen då för att hålla fast och lägga ner den boende. Dessutom ringde de polisen.
Händelsen gjorde att de båda brukarna kände obehag, rädsla och oro.
Den 16 juni lex Sarah-anmäldes ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, som nu har utrett gruppboendet. Anmälan visar att det skett ett allvarligt missförhållande på boendet.
Efter lex Sarah-anmälan har gruppboendet vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. Bland annat har de utrett orsakerna till händelsen.

Gruppboendet kom fram till att personal inte följt rutinen kring övervakning av brukare.
Detta har gjort att det förebyggande arbetet med intrång hos medboende inte har fungerat.
Det framkom också att det fanns brister i personalens kunskap kring att förebygga, avleda och hantera utåtagerande beteende på gruppboendet.
För att åtgärda dessa brister har gruppboendet bland annat upprättat en rutin kring att ge brukare stöd att låsa sina lägenheter.
Boendet har också haft handledning med personalen med en pedagogisk samordnare, med modern till brukaren och med ett team för vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

Även en genomgång av vilka rutiner och riktlinjer som gäller skyndsam avvikelsehantering och rapportering av allvarliga avvikelser har skett i verksamheten eftersom det konstaterats att det fanns brister även kring detta.
Eftersom gruppboendet har utrett det allvarliga missförhållandet tillräckligt omfattande har Inspektionen för vård och omsorg beslutat att lägga ner ärendet.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation