Barn som far illa upptäcks tidigare

Sjöbo Det har skett en dramatisk ökning av antalet anmälningar av barn som far illa de senaste åren. Samtidigt blir de som placeras på familjehem allt yngre.

Om ett barn misstänks fara illa i hemmet ska personal göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. I många fall kan då tidiga insatser i form familjehem, samtal, föräldrarutbuildning och hempedagogiska insatser sättas in. Men ibland krävs större insatser än så. Att barnet placeras i ett familjhem under en period, antingen i samförstånd med kommunen eller genom Lagen om vård av unga LVU).
– Men då ska vi komma ihåg att det är slutet på en lång kedja, då har vi provat allt annat och det ska vara frågan om omfattande brister, Carina Malmborg Olsson, enhetschef på myndighetsenheten.

Mellan 2013 och 2014 ökade antalet orosanmälningar med 67 procent i Sjöbo. Socialtjänsten klarade inte av att hålla handläggningstiderna och anmälde de sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Sarah.
– Vi ska kunna göra en förhandsbedömning inom 14 dagar och en barnavårdsutredning inom fyra månader men vi redde inte ut den enorma ökningen av ärenden, säger Carina Malmborg Olsson.
Ökning av orosanmälningar har fortsatt och är nu uppe i snitt 50 i månaden. Att jämföra med 30 år 2013. Men en omorganisation och fler tjänster gör att kommunen nu klarar av sitt uppdrag, enligt Carina Malmborg Olsson.

Samtidigt har en ny tendens uppmärksammats. De som placeras i familjehem har sjunkit i åldrarna. Men det betyder inte att barn har det sämre i dag än för ett par år sedan, enligt Carina Malmborg Olsson. Orsaken bakom både det ökade antalet orosanmälningar och att de som placeras blir allt yngre förklaras med ökad kunskap ute i verksamheterna. Utbildningsinsatser har genomförts i både förskolor och skolor om att uppmärksamma signaler om barn som far illa och plikten av att anmäla.
– Det har gjort att man är mer öppen för att anmäla när man ser någon som behöver stöd, säger Kirsten Junker, som är familjhemssekreterare i kommunen.
Något som burit med sig att barn som far illa upptäcks tidigare i åldrarna.
– Då kan vi sätta in insatser tidigare och komma till rätta med problemen, säger Kirstin Junker.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation