Dumpad båt i skogarna vid Övedskloster.
Skräp på Stenbrottsvägen.
Elektronik och spillolja var bland avfallet som brann på stenbrottsvägen.
Brand i skogen utanför Övedskloster.
Skräp vid Stenbrottsvägen.

Avfall blir kostnad för Sjöbo kommun

Sjöbo En övergiven båt. Högar med sopor och bilskrot som gör vägen oframkomlig. Det dumpade avfall som upptäckts vid Övedskloster tvingas kommunen motvilligt forsla bort.

Långt från farbara vatten står en övergiven och ruttnande båt invid en grusväg. Några kilometer därifrån högar med sopor och uppbrunnet avfall som gör en skogsväg vid Stenbrottsvägen ofarbar.
– Jag tycker det är rent för jävligt att det ständigt skräpas ned, det tar stora resurser, både rent fysiskt och kostnadsmässigt, säger Lars Bäksted, förvaltare på Övedskloster.
Under en längre tid har det varit en förhandlingsfråga mellan markägarna och Sjöbo kommun om vem som bär ansvaret för att forsla bort skräp som dumpats i skogarna. Kommunen har ansett att det är markägarnas ansvar om nedskräpningen skett inne i en skog. Lars Bäksted på Övedskloster är märkbart upprörd.
– Vi har haft skräp under långa perioder utan att de tagit ansvar, vi har alltid varit öppna med att allmänheten ska ha tillgång till marken men när vi har behövt hjälp har vi inte fått det.

Vem som ska ta ansvar för dumpat skräp har varit en långdragen process i kommunen. Det började med att Svea skog 2010 ville att kommunen skulle forsla bort en rest av en husvagn och trettio bildäck. Tekniska nämnden ville inte och drev ärendet vidare till länsstyrelsen i Skåne för rättsprövning – beskedet var att ansvaret låg hos kommunen.

Men tjänstemännen på Tekniska förvaltningen ville få ärendet prövat hos Mark- och miljödomstolen, säger Ingmar Närlid, miljöinspektör på Sjöbo kommun.
– Men nämnden tyckte att det räckte med länsstyrelsens beslut och ville inte gå vidare till nästa instans, så kommunen plockade bort husvagnen i våras, säger han.
Ett ärende som nu blivit ledande för kommunen. Om än med en viss tvekan bland politiker och tjänstemän, på grund av kostnaden för kommunen, enligt Ingmar Närlid.
– Vi försöker ändå få markägarna att plocka bort det, speciellt om det gäller mindre mängder avfall, säger han.

Vad gäller den övergivna båten kommer Samhällsbyggnadsnämnden ge uppdraget till Tekniska förvaltningen att forsla bort skräpet. Samma sak gäller det nedbrunna skräpet på Stenbrottsvägen, efter att polisen gett sitt godkännande.
Men varje ärende är unikt och det är inte omöjligt att Tekniska nämnden säger nej och försöker få ärendena prövat av länsstyrelsen i Skåne igen, enligt Ingmar Närlid.
– De kan driva det vidare, säger han.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation